Zaznacz stronę

Regulamin szkolenia SEO 22.02.2019

I. Organizator

Organizatorem szkolenia jest:

Fox Strategy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-044), przy ul. Piłsudskiego 23 lok. 2, posiadającą REGON: 366905453 oraz NIP: 8971837880

II. Szkolenie

 1. Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie: https://foxstrategy.pl/regulamin-szkolenia
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkoleń (jednak nie później, niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia) i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://foxstrategy.pl/szkolenie-seo-warszawa/ aktualnych informacji. W przypadku dokonanych już zgłoszeń na szkolenie, Organizator poinformuje zgłaszającego o wprowadzonych zmianach w programie szkolenia w drodze e-mailowej na podany przez zgłaszającego adres e-mail.
 3. Szkolenie będzie zorganizowane w dniu 22.02.2019 roku w Warszawie.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://foxstrategy.pl/szkolenie-seo-warszawa/
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Inne formy zgłoszeń (mailowe, telefoniczne) możliwe są po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa (zawarcia umowy w przedmiocie szkolenia) jest wysłanie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie https://foxstrategy.pl/szkolenie-seo-warszawa/ bądź kontakt pod adresem biuro@foxstrategy.pl oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 3 dni od daty otrzymania od organizatora potwierdzenia zgłoszenia do udziału w szkoleniu.

V. Opłaty i warunki płatności

 1. Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet materiałów, które zostaną przyznane uczestnikowi.
 2. Koszt udziału w szkoleniu podany jest na stronie https://foxstrategy.pl/szkolenie-seo-warszawa/. Wskazane ceny stanowią kwoty netto. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Aby skorzystać ze zniżek oferowanych przez Organizatora Uczestnik musi dokonać rejestracji i uiścić opłatę w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym, wskazanym na stronie https://foxstrategy.pl/szkolenie-seo-warszawa/
 4. Opłata za szkolenie pobierana jest z góry. Wpłata następuje za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora. Na życzenie uczestnika Organizator może wystawić dokument będący fakturą pro forma.
 5. Faktura VAT za szkolenie zostanie wystawiona do 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę. Jeśli rejestracja występuje na krócej niż na tydzień przed datą jego zaplanowania to faktura VAT zostanie wystawiona z dwudniowym terminem płatności.
 6. W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy na szkoleniu okazać dowód wpłaty.
 7. W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu wpłacone zaliczki ani uiszczone wynagrodzenie nie zostają zwrócone.
 8. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik, za zgodą organizatora, ma możliwość wydelegowania do udziału w szkoleniu innej, wybranej przez siebie osoby. Ewentualne rozliczenia między tymi osobami dokonywane będą bez udziału Organizatora.
 9. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany miejsca w którym odbędzie się szkolenie na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników. Informacja o odwołaniu będzie wysyłana do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych osoba wskazana na stronie https://foxstrategy.pl/szkolenie-seo-warszawa/ jako trener nie będzie mogła w danym dniu poprowadzić szkolenia. Zmiana trenera nie wpływa na obowiązek poniesienia kosztów udziału w szkoleniu, które nie podlegają zwrotowi.
 11. W wyniku odwołania szkolenia, Uczestnik otrzyma pełny zwrot wpłaconych zaliczek w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji o odwołaniu szkolenia. Uczestnikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia wobec Organizatora.
 12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika wpłacone zaliczki ani uiszczone wynagrodzenie nie zostają zwrócone.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@foxstrategy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni po ich otrzymaniu.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. W powyższym zakresie wskazanym w ust.1 Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych i mogą dokonywać ich zmiany lub poprawienia. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły:
 1. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fox Strategy sp. z o.o. w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

VIII. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na stronach internetowych lub w ramach jakiejkolwiek działalności, w tym gospodarczej, Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Loading...